Bootleg Labels


   Windmill

Licks Europe Tour 2003 Utrecht   [1104]
 Windmill [Windmill 001AB] (2 CD)

2003-08-16: Muziekcentrum Vredenburg, Utrecht, Holland, Live Concert


Licks Europe Tour 2003 AMSTERDAMN   [1328]
 Windmill [Windmill-002A/B] (2 CD)

2003-08-19: Arena, Amsterdam, Holland, Live Concert